Menü

Adatkezelési tájékoztató

1.) Adatkezelő:

„MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105., cégjegyzékszám: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cg. 11-09-016954, adószáma: 22266851-2-11, képviseletében eljár Benedek Eszter Katalin ügyvezető, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-85038/2015) – a továbbiakban Adatkezelő –  

2.) Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, így különösen arra, hogy elektronikus úton hírlevelet küldjön a regisztrált felhasználók részére. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.) Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a.) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Hozzájárulás közvetlen megkereséshez elektronikus hírlevél útján: a felhasználó a regisztrációnál előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja a közvetlen megkereséshez.

4.) Az érintettek köre:

a regisztrált felhasználók.

5.) A kezelt adatok köre:

a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email, cookiek).

6.) Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye (kik ismerhetik meg az adatokat):

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a regisztrált felhasználók személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adatokhoz csak az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. A személyes adatok védelmének biztosítására az Adatkezelő biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.) Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges a 2. pontban meghatározott célok megvalósításához, illetve a regisztrált felhasználó tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait adott esetben azután is megőrzi, miután a regisztrált felhasználó felhagyott az Adatkezelő weblapjának használatával. A célok megvalósítását illetve a tiltó nyilatkozat kézhezvételét követően az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait törli valamennyi rendszeréből. Az Adatkezelő bármikor jogosult törölni a regisztrált felhasználó személyes adatait, illetve a regisztrált felhasználó is jogosult az info@amagyartermek.hu e-mail címre küldve az adatai törlését bármikor kérni, mely kérésnek az Adatkezelő a kérés beérkezését követő kettő munkanapon belül eleget tesz.

8.) A regisztrált felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A regisztrált felhasználó esetleges további felmerülő kérdéseivel kapcsolatban a(z) info@amagyartermek.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol az Adatkezelő a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon igyekszik minden kérdésre választ adni. Amennyiben azonban a regisztrált felhasználó mégis úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Tatabányai Törvényszékhez fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Lábatlan, 2015.04.29.