Védjegy kategóriák

Tanúsító védjegy:

A tanúsító védjegy olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb jellemzőjű árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja. A tanúsítandó minőségi vagy egyéb jellemzőket, valamint a tanúsítás szabályait a védjegyhez kapcsolódó szabályzat tartalmazza. A tanúsítandó minőségi vagy egyéb jellemzők bármilyen jellemzők lehetnek, amelyek a szabályzatban előre rögzítésre kerülnek. A tanúsítást a tanúsító védjegy jogosultja hajtja végre, aki saját maga nem jogosult a tanúsító védjegy használatára. A Magyar Termék, Hazai Termék, Hazai Feldolgozású Termék és a Magyar Szolgáltatás védjegyek tanúsító védjegyek. A védjegy jogosultja a "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft, aki a tanúsítást és ennek alapján a védjegy használatát engedélyezi, azon vállalkozások részére, amelyek árui és/vagy szolgáltatásai teljesítik a szabályzat szerinti minőségi és egyéb jellemzőket.

Földrajzi árujelzők:

A tanúsító védjegyet sok esetben összekeverik a földrajzi árujelzőkkel. A földrajzi árujelzőknek két típusa van:

1. A földrajzi jelzés:

A földrajzi jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve lehet, amelyet ez erről a helyről származó, tehát ezek a földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy előállított olyan termék megjelölésére használnak, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kifejezetten ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható. Pl.: Makói Hagyma. Vecsési Káposzta.

2. Eredet jelzés:

Az eredet jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve lehet, amelyet ez erről a helyről származó, tehát ezen a földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy előállított olyan termék megjelölésére használnak, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye. Pl.: Hungaricum.

A földrajzi árujelzőket főként a mezőgazdasági és az élelmiszeripari termékek esetén alkalmazzák, mert általában ezek esetén érvényesülnek tisztán és kizárólag a földrajzi környezetből fakadó egyedi jellegek. Valójában a földrajzi árujelzők is felfoghatók egy fajta tanúsító védjegynek, azzal a korlátozással, hogy a földrajzi árujelzők esetén az egyedi jelleg kizárólag az adott földrajzi hely természeti és emberi tényezőire vezethető vissza. Míg a tanúsító védjegyek esetén a megkülönböztető jelleg bármilyen előre meghatározott minőségi vagy egyéb jellemzőből származtatható.

VÉDJEGY KATEGÓRIÁK:

A megjelöléssel megkülönböztetett áruk és szolgáltatások felsorolása – a védjegy oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint:

"Magyar/Hazai/Hazai Feldolgozású" feliratú színes ábrás tanúsító védjegyek

Lajstromszámok:

Magyar Termék: 199 280 és 203 428
Hazai Termék: 207 893 és 209 517
Hazai Feldolgozású Termék: 207 892 és 209 519

1. osztály: Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

2. osztály: Festékek, kencék, lakkok; rozsda gátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

3. osztály: Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

4. osztály: Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

5. osztály: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

6. osztály: Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

7. osztály: Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek.

8. osztály: Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

9. osztály: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

10. osztály: Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

11. osztály: Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

12. osztály: Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13. osztály: Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

14. osztály: Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

15. osztály: Hangszerek.

16. osztály: Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

17. osztály: Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

18. osztály: Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

19. osztály: Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

20. osztály: Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21. osztály: Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

22. osztály: Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

23. osztály: Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24. osztály: Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

25. osztály: Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26. osztály: Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk; művirágok.

27. osztály: Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

28. osztály: Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

29. osztály: Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30. osztály: Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

31. osztály: Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

32. osztály: Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

33. osztály: Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34. osztály: Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

"Magyar Szolgáltatás" feliratú színes ábrás tanúsító védjegy

Lajstromszáma: 203 845

35. osztály: Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36. osztály: Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37. osztály: Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38. osztály: Távközlés.

39. osztály: Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40. osztály: Anyagmegmunkálás.

41. osztály: Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

42. osztály: Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

43. osztály: Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44. osztály: Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

45. osztály: Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.